ESSVEn ympäristötyö

Olemme työskennelleet jo reilun vuosikymmenen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisen puolesta. Haluamme ottaa vastuun tulevista sukupolvista vastuullisella ympäristötyöskentelyllä.

Ympäristötavoitteemme ovat osa arkipäivää.

Ympäristötyömme tapahtuu yhteistyössä työntekijöiden, asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Olemme asettaneet ympäristötavoitteet tuotevalikoimalle, tavarankuljetuksille, toimittajille, autokannalle ja kiinteistöille.

Tuotteet

Työskentelemme aktiivisesti korvaamalla valikoiman tuotteita sellaisiin, joiden vaikutus ympäristöön on vähäisempi.

Tavaran kuljetukset

Jatkamme ulosmenevien tavaravirtausten optimoimista yhteistyössä B&B TOOLS Supply Chainin ja muiden liiketoiminta-alueiden kanssa. Yhtiön sisällä kehitämme logistiikkaprojektin, jotta saamme koordinoitua ja entisestään tehostettua kuljetuksia ja tavarantoimituksia keskusvarastoltamme. Vaarallisten aineiden kuljetusten määrä on vähäinen. Koska mittaamme laadunvalvontakustannuksia, vältämme tavaroiden lennättämistä mahdollisuuksien mukaan.

Autokanta

Olemme vaihtaneet autokantamme etanoli- ja, biokaasukäyttöisiin sekä hiukkassuodattimella varustettuihin dieselautoihin.

Toimittajat

Kasvatamme ISO 14001 -sertifioitujen tavarantoimittajien määrää. Olemme ottaneet käyttöömme tavarantoimittajille suunnatun web-pohjaisen kyselykaavakkeen (Supplier Assessment Form). Prosessiin kuuluu tuotantolaitosten auditoinnit ja toimittajille sekä alihankkijoille asetetut tarkat toimintaohjeet.

Kiinteistö

Olemme vaihtaneet toimitilojemme kaikki valaisimet pitkäikäisiin energiansäätövalaisimiin. Näin olemme onnistuneet vähentämään energiankulutusta ja lisäämään valaistuksen viihtyisyyttä.

Ympäristöpolitiikkamme

B&B TOOLS -konsernin ympäristöpolitiikka ilmaisee, että konserni tahtoo omalta osaltaan ottaa vastuun ympäristön huomioonottamisesta ja myötävaikuttaa kestävään kehitykseen.
Ympäristötyötä toteutetaan osana konsernin liiketoimintaa ja ympäristötyö on integroitu päivittäiseen työhön.

Tavoittelemme kokonaisnäkemystä ammattitaitoisen henkilökunnan ja konsernin kumuloituvan tiedon avulla. Toimittajien, tuotteiden ja palvelujen valinnoissa tavoittelemme aina pienimpiä mahdollisia ympäristövaikutuksia ottaen huomioon tekniset vaatimukset, ja että toiminta on liiketaloudellisesti kohtuullista ja ympäristön kannalta oikeutettua.

Resurssien kierrättämisen tulee olla tärkeä lähtökohta konsernin liiketoiminnassa. Tehokkailla kuljetusratkaisuilla sekä korkealaatuisilla tuotteilla ja palveluilla myötävaikutamme pienempään resurssi- ja energiakulutukseen.

Noudattamalla tai jopa ylittämällä ympäristösäädösten ja lakien vaatimukset B&B TOOLS -konserni kannustaa jokaista toimitusketjun osaa jatkuvien parannusten avulla ennaltaehkäisemään ja vähentämään saastuttamista sekä muita negatiivisia ympäristövaikutuksia.

REACH

REACH on EU:n kemikaaliasetus, joka säätelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia. ESSVE ei itse valmista kemiallisia aineita tai tuotteita eikä myöskään tuo niitä EU:n ulkopuolelta. Näin ollen ESSVE ei niitä rekisteröi. ESSVE kuitenkin asettaa valmistajille ja toimittajille vaatimuksia ja valvoo, että nämä noudattavat REACHin asettamia vaatimuksia.

REACH-työssä teemme tiivistä yhteistyötä Good Point AB:n ympäristökonsultin kanssa, joka seuraa jatkuvasti REACHin etenemistä valmistajiemme ja toimittajiemme luona. Good Point AB auttaa meitä myös kemiallisten tuotteiden arvioinneissa ja luokituksissa sekä käyttöturvatiedotteiden ja ympäristö- ja rakennustuoteselosteiden laatimisessa. He antavat myös meille ja asiakkaillemme neuvontaa tuotteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista.

Mikäli sinulla ilmenee kysyttävää ESSVEn REACH-työn etenemisestä, saat lisätietoja ympäristökonsultiltamme:

Maria Danielson (maria.danielson@goodpoint.se) Good Point AB.

Ympäristösertifikaatti ISO 14001: 2004

ISO 14001 -standardin tarkoituksena on pitkäjännitteisesti vähentää koko toiminnan ympäristökuormitusta. Standardin avulla ESSVEn johto saa hyvän käsityksen ympäristötyön kehittämisen tuloksista ja kustannuksista. Vuodesta 2000 lähtien ESSVE on ympäristösertifioitu ISO 14001:2004 -standardin mukaan.

ISO 14001:2004 on suunnattu kaikille yrityksille ja organisaatioille koosta ja toimintasuunnasta riippumatta. Ympäristöjohtaminen on apuväline ympäristötyön parantamiseen.

Standardia käytetään:

    • ympäristövaikutusten kartoittamiseen ja vähentämiseen
    • konkreettisten ympäristötavoitteiden asettamiseen
    • pohjaksi uskottavaan kommunikaatioon ympäristötyöstä
    • ympäristöjohtamisen käyttöönottamiseen tavoitteiden saavuttamiseksi
    • ympäristötyön valvontaan
    • jatkuvaan ympäristötyön seurantaan ja arviointiin
    • seuranta- ja valvontatyön pohjalta tehtävään kehittämiseen
    • ympäristötyön ohjausrutiinien luomiseen.

Löydät ESSVEn sertifikaatin linkistä:  ISO 14001 : 2004